Cartref

Amdanom Ni

Dolenni Defnyddiol

Cysylltwch ni

Croeso

O 6 Fedi 2010 ymlaen byddwch yn gallu bwrw golwg dros y Cynllun Drafft Rheoli Traethlin a gallwch roi inni eich sylwadau yn eich llyfrgell leol, swyddfeydd y cyngor ac ar-lein. Bydd y sylwadau’n gorfod cael eu cyflwyno erbyn 6 Rhagfyr 2010.

WCMC - Crynodeb Gweithredol

Cynllun Rheoli Traethlin (CRhT2) Trwyn Larnog i Bentir St Ann

SMP2 User Guide

Cwestiynau Cyffredin

Ymgynghoriad Cyhoeddus Ffurflen Ymateb / Adborth (Word)

Ymgynghoriad Cyhoeddus Ffurflen Ymateb / Adborth (PDF)

Mae Grŵp Peirianneg Arfordirol Bae Abertawe a Chaerfyrddin (sy’n cynnwys cynrychiolwyr awdurdodau lleol arfordirol, awdurdodau cynllunio, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a sefydliadau eraill) yn cydweithio er mwyn ystyried beth yw’r ffyrdd gorau o reoli arfordir De Cymru, rhwng Trwyn Larnog, (Bro Morgannwg) a St Ann’s Head (Sir Benfro), nawr ac at y dyfodol hefyd. Dogfen bolisi rheoli erydiad yr arfordir a pherygl llifogydd, lefel uchel, yw’r Cynllun Rheoli Traethlin sy’n cael ei lunio ar hyn o bryd.

Mae’r arfordir wastad yn newid a bydd e wastad yn gwneud hynny i’r dyfodol. Bydd newid yn yr hinsawdd a lefelau’r môr sy’n codi o hyd, yn parhau i gynyddu perygl llifogydd ac erydiad yr arfordir a bydd hynny’n effeithio ar y mannau hynny lle mae pobl yn byw, gweithio a chwarae. Oherwydd hynny efallai y bydd rhaid newid y modd y mae’r amddiffynfeydd a’r arfordir yn cael eu rheoli yn y dyfodol. Trwy ddefnyddio’r wybodaeth sydd ar gael ar hyn o bryd, mae’r Cynllun yn rhoi prawf ar ba mor gynaliadwy at y dyfodol yw’r amddiffynfeydd presennol o safbwynt cymdeithas, yr amgylchedd a’r economi.

Mae arnom angen eich cymorth chi er mwyn sicrhau bod y Cynllun Rheoli Traethlin yn realistig ac addas ac y gellir ei gyflawni. Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch y Cynllun Rheoli Traethlin yn mynd rhagddo am dri mis, a bydd yn dechrau ym mis Medi 2010 gyda chyfres o arddangosfeydd cyhoeddus a gynhelir mewn amryw fannau ar hyd yr arfordir (Y Barri, Porthcawl, Port Talbot, Abertawe, Llanelli, Caerfyrddin, Pentywyn, Dinbych-y-pysgod, Penfro ac Aberdaugleddau).

Cynllun Rheoli Traethlin (CRhT2) Trwyn Larnog i Bentir St Ann

CRhT Arweiniad

ID: 10 Adolygwyd: 4/9/2012

Sefydliadau sy'n Perthyn

Countryside Council for Wales Carmarthenshire County Council Qinetiq
Halcrow
Vale of Glamorgan Bridgend County Borough Council Welsh Assembly Government
Environment Agency Swansea City and County Pembrokeshire County Council Neath and Port Talbot County Borough