Cartref

Amdanom Ni

Amdanom ni

Nod y Rhaglen Dulliau Newydd yw lleihau’r peryglon trwy:-

  • hybu darpariaeth systemau digonol a chost-effeithiol ar gyfer rhybuddion llifogydd;
  • hybu darpariaeth camau amddiffyn yr arfordir ac atal llifogydd - camau sy’n ddigonol, cynaliadwy ac sy’n dechnegol, amgylcheddol ac economaidd gadarn;
  • anghymell datblygiad amhriodol mewn ardaloedd y mae perygl iddynt ddioddef llifogydd neu erydu’r arfordir.
  • Bod yn ymwybodol o’r ansicrwydd sy’n gysylltiedig â rhagweld gofynion y draethlin at y dyfodol, a pha mor bwysig yw monitro ac adolygu cynlluniau’n rheolaidd er mwyn cadarnhau neu gynllunio, fel arall, y polisïau dros amser.


Bwriad grŵp yr arfordir yw cynnal adolygiad trylwyr ar y Cynllun Rheoli Traethlin cenhedlaeth gyntaf, a chymryd i ystyriaeth yr wybodaeth a gesglir wedi hynny a’r amgylchiadau newidiol.  Bydd y broses adolygu yn arwain at un cynllun integredig newydd ar gyfer yr arfordir y mae’r awdurdodau lleol yn gyfrifol amdano yn ardal y Cynllun.  Yn eu plith mae Sir Benfro, Sir Gâr, Dinas a Sir Abertawe, Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr a Bro Morgannwg.  Yr aelodau eraill yw Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Penfro, Archeoleg Cambria, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Network Rail, QinetiQ a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

ID: 11 Adolygwyd: 26/7/2010

Sefydliadau sy'n Perthyn

Countryside Council for Wales Carmarthenshire County Council Qinetiq
Halcrow
Vale of Glamorgan Bridgend County Borough Council Welsh Assembly Government
Environment Agency Swansea City and County Pembrokeshire County Council Neath and Port Talbot County Borough